Privacy statement

Graphiset BV, gevestigd aan Frontstraat 2b 5405 PB Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Frontstraat 2b, 5405 PB Uden
Postbus 127, 5400 AC Uden
+31 413 264 293
info@graphiset.nl
https://www.graphiset.nl

Kees Mouthaan is de Functionaris Gegevensbescherming van Graphiset BV. Hij is te bereiken via k.mouthaan@mdmx.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Graphiset BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Financiële gegevens
 • Correspondentie / interactie
 • Gebruiks- en loggegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@graphiset.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Graphiset BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het aan u verstrekken van informatie, producten en diensten die door u worden besteld,
 • het informeren van u over eventuele veranderingen in uw diensten en het verstrekken aan u van informatie met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn,
 • het verstrekken aan u van informatie over onze marktomgeving, events, productlanceringen,
 • het communiceren met u en met contacten bij derden,
 • het beheren van onze website en het helpen verbeteren van onze producten en diensten,
 • het uitvoeren van analyses met betrekking tot het gebruik van onze website,
 • het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en
 • andere zakelijke doeleinden, met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van accounts en dossiers, het ondersteunen van activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gerechtelijke onderzoeken, onderzoeken van toezichthoudende instanties en interne onderzoeken en schuldbeheer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Graphiset BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Graphiset BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Graphiset bewaart persoonsgegevens niet langer dan het wettelijk bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Graphiset BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Graphiset BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Graphiset BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@graphiset.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Graphiset BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Graphiset BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons servicebureau via 0413 264 293 of via avg@graphiset.nl.